Wat doet PACT Utrecht?

PACT Utrecht heeft als doel de uitwisseling van kennis, kunde, materiële ondersteuning, (hulp)vragen, good practices en biedt gelegenheid voor netwerken. Dit doen we onder andere door het organiseren van een reeks van activiteiten waarin we jou willen betrekken om mee te bouwen aan een cultuursector van, door en voor iedereen.

Ontmoeting en activiteiten

PACT faciliteert de ontmoeting. 6 keer per jaar wisselen PACT Aanjagers en Doeners tijdens café's kennis, tools en netwerk uit. Tijdens overkoepelende overleggen brengen we de belangrijkste doelen in kaart.

Tools en methodes

PACT verzamelt en deelt tools die instellingen ondersteunen bij het diverser en inclusiever maken van de instellingen. Deze tools hebben betrekking op de 4 P's: Publiek, Programma, Personeel en Partners.

Kennis en inspiratie

We brengen de ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit lokaal, nationaal en internationaal in kaart. We delen inspiratie, kennis en inzichten.

Naar een inclusieve culturele sector

Dat diversiteit en inclusiviteit van vitaal belang zijn voor een bloeiende en duurzame sector – cultuur van, voor en door iedereen – wordt door steeds meer cultuurmakers en instellingen onderschreven. Ook aan de bereidheid om inclusief te zijn ontbreekt het vaak niet. Maar de praktijk blijft achter. Wat is er nodig voor een werkelijke, fundamentele omslag? Hoe wordt het streven naar meer diversiteit een alledaagse werkelijkheid en praktijk? Hoe dekoloniseren we onze instellingen, ons kwaliteitsbegrip, onszelf? Hoe breek je met de macht van gewoonte en krijgen verschillende geluiden een stem? Hoe vertaal je dit structureel in je programmering of in de inrichting van je organisatie?

Diversiteit betekent verscheidenheid en omvat alle aspecten c.q. persoonskenmerken waarop mensen van elkaar verschillen. Inclusie gaat over hoe we met de verschillen omgaan. Inclusief betekent zodoende dat mensen niet alleen vertegenwoordigd zijn, maar dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks, maar dankzij de verschillen. We werken aan diversiteit in de breedste zin van het woord en, waar relevant voor de Utrechtse en/of organisatie context, leggen we de focus op specifieke aspecten.

Wat doet PACT Utrecht?

PACT Utrecht heeft als doel de uitwisseling van kennis, kunde, materiële ondersteuning en good practices en wil het stellen van (hulp)vragen en netwerken mogelijk maken. Dit doen we onder andere door het organiseren van een reeks van activiteiten waarin we jou willen betrekken om mee te bouwen aan een cultuursector van, door en voor iedereen.  

Het D&I-pact van Utrecht

Wij, Utrechtse cultuur- makers, sluiten met elkaar een overeenkomst om samen de Utrechtse cultuursector Divers en Inclusief te maken. Door het D&I-pact te onderschrijven laat je zien dat je niet alleen de urgentie voelt, maar je ook daadwerkelijk committeert aan het verwezenlijken van (een of meer) doelstellingen. Door deze handeling maak je direct deel uit van PACT Utrecht.

Organisatieontwikkeling diversiteit & inclusie

Wij lichten samen met een ‘critical friend’ onze organisatie de komende 4 jaar periodiek door op diversiteit & inclusie en werken doelgericht aan de uitvoering van de actiepunten die daaruit voortkomen. De ervaringen en inzichten die hieruit voortvloeien delen we.

Bewustwording unconscious bias

Wij houden het onderwerp
“bewustwording unconscious bias” hoog op de agenda van onze eigen organisatie en de Utrechtse culturele sector. Dit doen wij onder meer door trainingen te volgen en regelmatig bijeenkomsten te organiseren over unconscious bias.
Ook creëren we structureel ruimte voor reflectie, intercollegiale consultatie en het bespreekbaar maken van ongemakkelijke gevoelens.

Samenstelling Bestuur c.q. Raad van Toezicht

Wij streven naar een Bestuur c.q. Raad van Toezicht met minimaal twee leden met een cultureel diverse achtergrond binnen een periode
van 5 tot 10 jaar.
Wij streven naar een Bestuur c.q. Raad van Toezicht met minimaal twee vrouwelijke leden binnen een periode van 5 tot 10 jaar.

Samenstelling Personeel

Wij vergroten de vijver waarin we vissen voor nieuw talent, werven consequent en doelgericht langs verschillende wervingskanalen en zetten verschillende wervingsmiddelen in.
Wij zetten ons individueel en gezamenlijk in voor het stimuleren en binden van
het aanwezige talent voor de Utrechtse culturele sector.
In onze selectieprocedures houden we expliciet rekening met mogelijke factoren die gelijke kansen kunnen beïnvloeden.
Wij passen de Rooney Rule toe bij alle sollicitatieprocedures. Dat betekent dat voor iedere vacature minimaal twee kandidaten met een cultureel diverse achtergrond uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek.
Wij bevorderen een inclusief werkklimaat, waarbij verschillen positief worden ervaren, uitsluiting, ongelijke behandeling en discriminatie worden tegengegaan en diverse perspectieven worden gewaardeerd en geïntegreerd.

Programmering, productie en/of presentatie


Wij werken doelgericht aan een meer diverse en inclusieve programmering, productie en/of presentatie en formuleren daartoe concrete doelstellingen voor over vijf jaar.
Wij gaan partnerschappen aan met programmeurs/curatoren met een cultureel diverse achtergrond en/
of vormen allianties met partners om programmeurs/curatoren met een cultureel diverse achtergrond op te leiden.
Wij creëren ruimte voor reflectie op onze blinde vlekken en culturele bias door in gesprek te gaan (en te blijven) met experts.

Samenstelling publiek

Wij werken doelgericht aan een publiekssamenstelling met meer diversiteit en formuleren daartoe concrete doelstellingen voor over vijf jaar.

Onderteken het D&I pact hier

Rollen

Hier kun je tevens je betrokkenheid toelichten door je organisatie als Aanjager, Doener of Partner aan te melden.
Aanjager

Aanjager

actor in culturele sector

Aanjagers zijn (medewerkers van) culturele instellingen. Als Aanjager nemen initiatief en zijn aanspreek- punt van PACT Utrecht. Ze werken zowel strategisch als praktisch actief aan een inclusieve Utrechtse cultuursector.

Doener

Doener

actor in culturele sector

Doeners zijn (medewerkers van) culturele instellingen. Als Doener participeren actief, integreren relevante tools binnen eigen organisaties, geven feedback en input.
Ze werken praktisch actief aan een inclusieve Utrechtse cultuursector.

Partner

Partner

ondersteuner van culturele sector

Partners onderschrijven het belang. Zij leveren input bij vraagstukken, creëren bewustzijn en zetten hun netwerken in. Partners werken met de culturele sector samen, maar hoeven niet binnen de sector werkzaam te zijn.